بمب

کارگردان: پیمان معادی

خلاصه داستان

در میانــه ســال های جنــگ و بمبــاران شــهری در تهــران، زندگــی بــا وحشــت بســیار می گــذرد. امــا عشــق و دل دادگــی، زندگــی و امیــد، وحشــت واقعیــت مــرگ را بــه زنــدگان ِ فراموشــی می ســپارد. رفتــگان در محــدوده کلمــات تکــرار می شــوند. مــرگ ســوال مطلــق اســت و زندگــی و عشــق ابهــام مکــرر. «بمــب، یــک داســتان عاشــقانه» بــا کورســوی ابهام عشــق و زندگــی کار دارد نــه بــا ســیاهی مطلــق مــرگ.

عوامل فنی

 • کارگردان : پیمان معادی
 • تهیه کننده : احسان رسول اف و پیمان معادی
 • فیلمنامه نویس : پیمان معادی
 • مدیر فیلمبرداری : محمود کلاری
 • چهره پرداز : مهرداد میرکیانی
 • طراح صحنه : محسن شاه ابراهیمی
 • طراح لباس : سارا خالدی زاده
 • تدوین : بهرام دهقانی
 • صدابردار : ایرج شهزادی
 • صداگذار : ایرج شهزادی
 • موسیقی : النی کاریندرو
 • جلوه های ویژه میدانی : عباس شوقی
 • جلوه های ویژه بصری : محمد لطفعلی
 • عکاس : حبیب مجیدی

بازیگران

 • لیلا حاتمی، پیمان معادی، سیامک انصاری، حبیب رضایی، سیامک صفری، بهادر مالکی پور، رامین پورایمان و معصومه قاسمی پور