اخبار

کاخ مردمی جشنواره از نگاه هنرمندان 1
35

کاخ مردمی جشنواره از نگاه هنرمندان (1)

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 16 بهمن 1395 - 22:11
ادامه مطلب
نشست قاتل اهلی در برج میلاد فیلم نترسها
35

نشست «قاتل اهلی» در برج میلاد| فیلم نترس‌ها

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 17 بهمن 1395 - 04:11
ادامه مطلب
نشست سدمعبر در برج میلاد پرهیز از قضاوت
35

نشست «سدمعبر» در برج میلاد | پرهیز از قضاوت

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 17 بهمن 1395 - 01:11
ادامه مطلب
هفتمین روز جشنواره جنجال در نیمه شب
35

هفتمین روز جشنواره | جنجال در نیمه شب

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 17 بهمن 1395 - 03:11
ادامه مطلب
جشنواره در استانها استقبال داغ در هوای سرد
35

جشنواره در استان‌ها | استقبال داغ در هوای سرد

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 17 بهمن 1395 - 15:11
ادامه مطلب
کاخ مردمی جشنواره از نگاه هنرمندان 2
35

کاخ مردمی جشنواره از نگاه هنرمندان (2)

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 17 بهمن 1395 - 16:11
ادامه مطلب
همگام با سالنهای مردمی بلیتهای سفید برای احترام به مردم
35

همگام با سالن‌های مردمی | بلیت‌های سفید برای احترام به مردم

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 17 بهمن 1395 - 18:11
ادامه مطلب
نشست یک روز بخصوص در برج میلاد دغدغه سقوط مسئولیتپذیری در اجتماع
35

نشست «یک روز بخصوص» در برج میلاد | دغدغه سقوط مسئولیت‌پذیری در اجتماع

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 17 بهمن 1395 - 18:11
ادامه مطلب
حیدری هنرمندان در کاخ مردمی اولین واکنش مردم را میبینند
35

حیدری: هنرمندان در کاخ مردمی، اولین واکنش مردم را می‌بینند

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 17 بهمن 1395 - 19:11
ادامه مطلب
ایوبی کاخ مردمی نماداحترام به مخاطبان سینماست
35

ایوبی: کاخ مردمی، نماداحترام به مخاطبان سینماست

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 17 بهمن 1395 - 20:11
ادامه مطلب
نشست رگ خواب در برج میلاد فیلمی که ضدمرد نیست
35

نشست «رگ خواب» در برج میلاد| فیلمی که ضدمرد نیست

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 17 بهمن 1395 - 23:11
ادامه مطلب
نشست خفهگی در برج میلاد ریسک تولید فیلمی متفاوت
35

نشست «خفه‌گی» در برج میلاد| ریسک تولید فیلمی متفاوت

سودای سیمرغ سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر

 • 17 بهمن 1395 - 21:11
ادامه مطلب